De naam van Roze 50plus Oldambt is veranderd in

 

Regenboog Oldambt


Ga naar www.regenboogoldambt.nl

 

voor informatie over ons en onze activiteiten

LHBTI-bewustwording en acceptatie in zorg en welzijn

Project "Aal goud? ... Elk en ain zichzulf?!"

“Aal goud?... elk en ain zichzulf?!” is een project van Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos / Roze 50plus Oldambt om LHBTI-vriendelijkheid in de ouderenzorg te bevorderen. Het bestaat uit:

1. een informatief voorgesprek met de in het programma geïnteresseerde zorginstelling, waarin de instelling geïnformeerd wordt over de problematiek van LHBTI-ouderen en over de mogelijkheid om LHBTI-vriendelijke zorg in de eigen zorgverlening te integreren. 

2. de uitvoering van het liedjes en verhalenprogramma “Aal goud?... Elk en ain zichzulf?!” door de Groningse zanger Klaas Spekken, pianist Vincent Grit en Marjet Bos.

3. een nagesprek om de voorstelling te evalueren en te bespreken of en zo ja hoe een vervolgtraject eruit komt te zien. Insteek voor dit gesprek is om de instelling te activeren tot instelling van een eigen projectgroep die de invoering van de Roze Loper begeleid.

Wij hopen dat deze drie stappen gevolgd worden door een traject van integratie van LHBTI-vriendelijkheid in de zorgverlening van de zorginstelling. Bij voorkeur door middel van het behalen (en behouden!) van het certificaat van de Roze Loper. 

Programma: "Aal goud? ... Elk en ain zichzulf?!"

Onderdeel van het project is het programma met dezelfde titel “Aal goud?... elk en ain zichzulf?!”. Dit programma van de Groningse zanger Klaas Spekken, pianist Vincent Grit en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos richt zich op cliënten, medewerkers, vrijwilligers en leden van Cliëntenraden van zorg- en welzijnsinstellingen

Met liedjes en verhalen “uit het leven gegrepen” vragen Klaas, Vincent en Marjet op een open en persoonlijke manier aandacht voor oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) en voor de omstandigheid dat velen van hen zichzelf niet durven te zijn. In hun programma geven zij een stem aan deze ouderen en willen zij de toehoorder op een laagdrempelige en toegankelijke wijze bekend maken met hun situatie en begrip hiervoor kweken. 

Belangstelling? Download hier de flyer en folder!

Neem voor meer informatie gerust contact op met Marjet Bos tel.06 20716469 | roze50plusoldambt@xs4all.nl

Download
Flyer Aal Goud.pdf
Adobe Acrobat document 567.2 KB
Download
Folder Aal Goud.pdf
Adobe Acrobat document 785.6 KB

LHBT-beleid van de gemeente Oldambt

Roze 50plus Oldambt heeft overleg met de gemeente over te organiseren activiteiten in de Regenboogweek.

De gemeente Oldambt zal - zoals aangekondigd in haar LHBT-beleidsnota 2017-2021 - een Klankbordgroep instellen. In deze Klankbordgroep zullen in ieder geval vertegenwoordigers van de LHBT-organisaties, organisaties voor welzijn, zorg, onderwijs en de politiek zitting hebben.

De Klankbordgroep bespreekt gemeentelijk beleid, doet voorstellen en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Contactpersoon van Roze 50plus Oldambt: Rina Lakwijk rinalakwijk@gmail.com | 06 41791910 

Download
LHBT-nota gemeente Oldambt 2017-2020.pdf
Adobe Acrobat document 564.1 KB

Regenbooggids voor gemeenten

De Regenbooggids voor gemeenten - een publicatie van Movisie - brengt het beleid in beeld dat Nederlandse gemeenten voeren voor de verbetering van de positie van LHBTI-burgers. Gemeenten kunnen deze gids gebruiken om LHBTI-beleid te ontwikkelen en uit te voeren, of het bestaande diversiteits- of inclusiebeleid uit te breiden. 

10 jaar lokaal LHBTI-beleid heeft een aantal hoogtepunten gebracht. Naast het Regenboogstedenprogramma, is de diversiteit van LHBTI’s zichtbaarder geworden. Gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals weten nu dat het niet gaat om een homogene LHBTI-groep. Waar beleid en hulpverlening voorheen gericht waren op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen alleen, is er nu ook aandacht voor andere groepen zoals biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Daarnaast spelen religieuze en culturele achtergrond meer een rol, zo ook leeftijd.

Sinds de vernieuwde WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet van kracht zijn, hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en veiligheid van burgers. Uit divers onderzoek blijkt dat de positie van LHBTI's kwetsbaar kan zijn. Zo komen LHBTI’s in onderzoeken naar psychische gezondheid, eenzaamheid, suïcidegevoelens en werk en inkomen nog altijd slechter naar voren dan niet-LHBTI’s.

De Regenbooggids is hier te downloaden

 

Werkgroep Voorlichting

De werkgroep Voorlichting houdt zich in de eerste plaats bezig met informatieverstrekking en voorlichting over LHBTI en seksuele diversiteit op opleidingen voor zorg en welzijn en in welzijns- en zorginstellingen.
Daarnaast kan voorlichting worden gegeven in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en ander middelbaar beroepsonderwijs.

De werkgroep Voorlichting van Roze 50plus Oldambt werkt nauw samen met COC Groningen & Drenthe.
Enthousiaste en bij de doelgroep betrokken vrijwilligers zijn van harte welkom.

Voor informatie en verzoeken om voorlichting te geven neem s.v.p. contact op met:

Ineke Konijn

 

Aandacht voor de situatie van oudere LHBTI+ in zorg in welzijn

Ouderen die homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens hebben, transgenders* en interseksuelen** (LHBTI) zijn veelal onzichtbaar. Vroeger hield men dit soort gevoelens of de ware genderidentiteit vaak verborgen en ook vandaag komt schaamte nog veel voor onder deze ouderen.

Soms gaan zij wanneer zij zorgafhankelijk worden opnieuw "de kast in". Vaak uit angst om buitengesloten te worden. Negatieve opmerkingen over homoseksualiteit van medebewoners en zorgverleners maken deze angst goed voorstelbaar.

LHBTI-ouderen willen - net als anderen - zorg, ondersteuning en begeleiding in een veilige sfeer, met aandacht voor hun levensgeschiedenis en respect voor hun leefstijl en identiteit.Roze 50plus Oldambt informeert instellingen voor zorg en welzijn over wat zij zouden kunnen doen om de zorg en dienstverlening aan oudere LHBTI-cliënten te verbeteren. Eén van de mogelijkheden hiertoe is het verwerven van het certificaat "De Roze Loper".

Wij willen graag met directies, zorgverleners en welzijnswerkers in gesprek over de mogelijkheid om beleid en zorg- en dienstverlening "LHBTI-inclusief" te maken.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Marjet Bos tel. 0597 421281. Eén van onze Roze 50+ ambassadeurs maakt vervolgens een afspraak met u.

Voor publicaties over de problematiek van oudere lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen, kijk op deze website bij "Movisie" onder "Documentatie" en "Publicaties".

 

*  Transgenders ervaren een 'mismatch' tussen het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegekend en de eigen beleving of gewenste uiting van geslacht. Die beleving wordt genderidentiteit genoemd, de uiting genderexpressie. In Nederland zijn er 90.000 tot 390.000 transgender personen (afhankelijk van de definitie)

** Interseksuelen zijn mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. In Nederland zijn er 85.000 interseksuelen.

 

De Roze Loper

De "Roze Loper" is een gecertificeerd keurmerk dat aangeeft dat een zorg- of welzijnsinstelling LHBTI-vriendelijk is in haar zorgverlening en zorgbeleid. De Roze Loper stelt een instelling in staat om volgens een gestroomlijnd traject LHBTI-vriendelijkheid in de hele organisatie te introduceren en verankeren.
De Roze Loper is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Roze 50+. Dit is een samenwerkingsverband van ANBO, de belangenorganisatie voor senioren en COC Nederland, de belangenvereniging voor LHBTI’s.
Het doel van de Roze Loper is LHBTI-vriendelijkheid in zorg- en welzijnsinstellingen te vergroten.
De interventie Roze Loper is gericht op sociale acceptatie van seksuele diversiteit , genderidentiteit en gender expressie en geslachtskenmerken (SOGIESC) [1] in zorg en welzijn. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI) voelen zich vaak niet veilig om open te zijn over hun diversiteit en hebben weinig mogelijkheden om andere LHBTI’s te ontmoeten. Dat geldt in versterkte mate voor ouderen die in een zorgsituatie zitten. Het traject Roze Loper bevordert een positieve houding en openheid ten aanzien van diversiteit en heeft oog voor eventuele problematiek van LHBTI’s.
LHBTI’s voelen zich na een Roze Loper traject meer gezien, voelen zich veilig in hun seksuele diversiteit en genderidentiteit. De Roze Loper kan gebruikt worden in zorginstellingen voor mensen met een beperking, verpleeghuizen, welzijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en GGZ instellingen. Een belangrijk onderdeel van het traject is de Roze Loper Tolerantiescan. Dit instrument meet LHBTI-acceptatie op drie thema’s en geeft instellingen daarmee praktisch inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de seksuele diversiteit van de LHBTI-doelgroep. Inmiddels zijn er ruim 100 Roze Loper instellingen in Nederland en twee in Duitsland, onder de noemer Regenbogen Schlüssel.
De uiteindelijke doelgroep bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI) die gebruik maken van zorg en welzijn en zich in hun seksuele identiteit of genderdiversiteit niet geaccepteerd voelen.
De aanpak bestaat uit een Tolerantiescan en follow-up scans, een plan van aanpak van de zorgorganisatie, een Toolkit met verschillende instrumenten waaronder een training voor professionals en ondersteuning en advies door Roze 50+ ambassadeurs. De provincie Groningen heeft momenteel vier Roze 50+ ambassadeurs (voor contact mail roze50plusoldambt@xs4all.nl).

 

Uitvoerende organisaties
Op dit moment (juni 2017) zijn er in Nederland 105 gecertificeerde organisaties en diverse aspirant organisaties. Gecertificeerd zijn 100 verzorgings- of verpleeghuizen (zorgorganisaties) voor ouderen, twee organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, een thuiszorgorganisatie, een ziekenhuis en een welzijnsorganisatie. De organisaties met een Roze Loper zijn redelijk goed verspreid over het hele land. Over het algemeen zijn het grotere organisaties met meerdere vestigingen.

 

Materiaal
Op de website rozezorg staat informatie over de Roze Loper, de digitale scan en een overzicht van de instellingen die het certificaat Roze Loper gaan halen of al in bezit hebben. Het "Handboek De Roze Loper" is vanaf deze site te downloaden.

Op de website roze50plus staat een overzicht van Roze 50+ ambassadeurs en een kennisbank met materiaal, waaronder de Toolkit voor zorginstellingen.

 

Onderbouwing

Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en mensen met een intersekse conditie in een zorgsituatie voelen zich niet veilig om open te zijn over hun seksuele diversiteit en genderidentiteit. Hierdoor blijft hun identiteit onzichtbaar. Indien zij hier wel open over zijn, worden zij geconfronteerd met vooroordelen, pesten of uitsluiting. Bestuur, managers, professionals en andere bewoners hebben vaak geen kennis van deze doelgroep en zijn zich  niet bewust van deze problematiek. Het Roze Loper traject vergroot kennis en bewustwording van bestuurders, professionals en andere bewoners en versterkt een veilig klimaat voor LHBTI’s. Zij durven hierdoor beter uit te komen voor hun identiteit. Dat maakt hen beter zichtbaar en er kan meer rekening gehouden worden met hun identiteit. Zorg en activiteitenaanbod kan dan meer op maat worden aangeboden.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat kennisverwerving en bewustwording over seksuele diversiteit en genderidentiteit, uitwisseling over leefstijl en specifieke problematiek belangrijk zijn voor het creëren van een LHBTI-vriendelijk klimaat. Uit onderzoek komt het volgende naar voren.
Zorginstellingen met een Roze Loper constateren een toename van LHBTI-bewoners en bezoekers. Met LHBTI-vriendelijk beleid wordt voldaan aan de behoefte aan erkenning en zichtbaarheid van LHBTI’s.
Binnen niet-gecertificeerde organisaties zijn roze ouderen niet zichtbaar en is het risico op intolerantie en discriminatie groot.
LHBTI’s in een zorginstelling met een Roze Loper ervaren een gevoel van veiligheid, acceptatie, tolerantie, niet-gediscrimineerd worden en onderlinge solidariteit. Diversiteit is beter zichtbaar.
Ook niet-LHBTI’s ervaren een tolerant klimaat dat geen ruimte biedt voor pesten of homodiscriminatie.
De criteria van de Roze Loper waren oorspronkelijk te veel op beleid gericht. Het werd daardoor ervaren als ‘papieren tijger’. De criteria zijn inmiddels aangepast en meer op het primaire proces gericht.
Uit de procesevaluatie komt naar voren dat niet-LHBTI’s meer behoefte hebben aan kennis over homoseksualiteit. LHBTI-ouderen vinden ook dat niet-LHBTI-ouderen meer kennis zouden moeten hebben over homoseksualiteit.
De integrale aanpak van de Roze Loper blijkt een belangrijke succesfactor.
Uit de procesevaluatie komt naar voren dat de hercertificeringsaudit en follow-up activiteiten belangrijk zijn om aandacht te houden voor het onderwerp.
Instellingen die met de Roze Loper aan de slag willen kunnen contact opnemen met Marjet Bos van Roze 50plus Oldambt tel. 0597 421281 | 06 20716469 en mail: roze50plusoldambt@xs4all.nl

en hieronder het “Handboek De Roze Loper” downloaden.

[1] SOGIESC is de Engelse afkorting voor sexual diversity, gender identity and expression and sex characteristics. 

Download
RozeLoper-handboek-digitaal kopie.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Download
Toolkit Roze 50+.pdf
Adobe Acrobat document 892.3 KB